Buco Cassanova


N O V I N K Y 2012

29.12.2012

S poteenm Vm dvame na znmos, e koncom janura 2013 oakvame narodenie teniatok s menami na "E" z opakovanho krytia
Po naom spenom tricolorovi MONACOvi a krsnej Zuzzi
Viac info v sekcii "tence"

We are very proud to announce you that our beautiful Zuzzi together with our successful tricolor MONACO are awaiting litter "E" at the end of january 2013
More informations in section "puppies"
Monaco Sevi Biely demon19.12.2012

Konene je tu - MONACOV diplom Interamina

Finally there is - Monacos diploma Interchampion

Monaco Sevi Biely demon01.12.2012

Naa Dashenka (10 mesiacov) dnes v Nitre dostala svoj prv CAJC v akej konkurencii 7 sk. Vi vsledky v sekcii "shows"

Our Dashenka (10 month) won his first CAJC in IDS Nitra today in tough competition 7 females. More details in section "shows"

Buco Cassanova
Buco Cassanova17.11.2012

Nov foto v galrii

New photo in sections "galery"
Buco Cassanova11.11.2012

Zastnili sme sa cavaliervkendu v Dubovej pri Modre.
rekapitulcia v sekcii "photo chronicle"

We attended cavalierweekend in Dubova near Modra.
Recapitulation in sections "photo chronicle"
Buco Cassanova05.11.2012

Zastnili sme sa MVP v Prahe. Po miernom sklaman z atmosfry posudzovania v sobotu, sme preili krsny zbytok da s priatemi z CHilli koliby, a v nedeu sme si uili atmosfru, kvli ktorej sa vstav oplat zasni.
MONACO - 2x CAC 1x res. CACIB
BORIS - 2x res. CAC
Ako bnus sme si z Prahy doviezli nho prvho BH chlapca. Mockrt akujeme chovateke Hanke Novkovej a verme, e s nami bude ETAR pchou nielen pre ns, ale aj pre chovatesk stanicu Prokopsk hvzda.
Novinky v sekcii "shows" a "photo chronicle"

We attended Internation Dog Show in Prague. After a slight dissapointment from judging on Saturday we spended a beautiful rest of the day with our friends from Chilli Koliba. There was a perfect atmosphere on Sunday. Right because it was a good choice to attend the show.
MONACO - 2x CAC 1x res. CACIB
BORIS - 2x res. CAC
We have also brought small bonus from Prague :) Our first BH boy. Many thanks to breeder Hana Novakova. We believe that Etar will be pride for us as well as for kennel Prokopsk Hvzda.
News in sections "shows" and "photo chronicle"
Prokopska hvezda03.11.2012

Dnes sme vyrazili na vstavn vkend do Prahy - zver zahraninej vstavnej sezny 2012.
Hne na vod sme zavtali do chovateskej stanice Prokopsk hvzda vybra si nho prvho BH chlapca.

We went to the show weekend in Prague - end foreign exhibition season 2012 today
At the start, we visited the kennel Prokopsk hvzda choose our first BH boy.
Prokopska hvezda25.10.2012

Naa Celesta (11 rokov) sa dnes podrobila kastrcie zo zdravotnch dvodov. Monaco sa prejavil ako najlepia zdravotn sestrika

Our Celesta (11 years old) was castrated for medical reasons today. Monaco proved to be the best nurse.
Monaco Sevi Biely demon13.10.2012

Zasnili sme sa pecilnej vstavy vo Vininom:
Monaco Sevi Biely dmon - V1, CAC, Vaz farby TR
Cayssari okti Biely dmon - VD 4
DSweet Harmony Vanmar Majesty - V1, CAC
Dashenka Buco Cassanova - V2
Celesta Perla Olen (11 rokov) - V1, najlepia veternka TR
Podrobn vsledky v sekcii Shows

We have participated on at special cavalier show in Vinin (SK):
Monaco Sevi Biely dmon - E1, CAC, Best of TR
Cayssari okti Biely dmon - VG 4
DSweet Harmony Vanmar Majesty - E1, CAC
Dashenka Buco Cassanova - E2
Celesta Perla Olen (11 rokov) - E1, Best of TR veterans
You can find results in section "shows"30.09.2012

Nov dizajn v naich psoch.

New designe in section males.27.09.2012

22.9.-23.9. sme sa zastnili Klubovej a pecilnej vstavy cavalierov v Liberci (Vratislavice nad Nisou). Vsledky vo vstavch.

We have participated on from 22.9. to 23.9. at club and special cavalier show in Liberec ( Vratsialviced nad Nisou ). You can find results in section "shows"
Monaco Sevi Biely demon
30.08.2012

Krsne teniatka - psci cavalierov po vstavne spench a zdravotne testovanch rodioch akaj v chovateskej stanici: "Magnolia PassCo"

Very nice pupies - males cavalier whose parents are in show quality and healt tested, are waiting at the kennel Magnolia PassCo: "Magnolia PassCo"

Magnolia PassCo
Magnolia PassCo Magnolia PassCo Magnolia PassCo
19.08.2012

Fantastick vstavn vkend:
Sobota 18.8.2012 Gorzia - Taliansko
MONACO SEVI BIely dmon - V1, CACIB, BOB - splnil podmienky na udelenie titulu "INTERCHAMPION"
Teme sa o to viac, e je to n prv zverenec, s ktorm sa nm takto spech podarilo dosiahnu a to za jeden rok a 2 tdne!
A my aj touto cestou akujeme manelom Mikulovcom, e nm tento famzny pocit dopriali a zverili nm (v de maturt nho syna) tohto krsneho psa :)

Wonderful show weekend:
Saturday 18.8.2012 Gorizia - Italy
MONACO SEVI BIely demon - Exc.1, CACIB, BOB - fulfilled conditions for title "INTERCHAMPION"
We are so excited as it's our first dog whose achieved such success in our care. It took one year and 2 weeks!
Many thanks to Mrs. and Mr. MIkul for such an amazing animal.

Buco Cassanova

Nedea 19.8.2012 Bratislava - Slovensko
DSWEET HARMONY Vanmar Majesty - V2, res. CAC - splnila podmienky na udelenie titulu "CHAMPION SLOVENSKA"
Potrebovala na to 6x CAC a 3x res. CAC a 1x CACIB a 2x res. CACIB :)))
Gratulcia a poakovanie patr chovateke s spolumajiteke Peke Lackoviovej!

Sunday 19.8.2012 Bratislava - Slovensko
DSWEET HARMONY Vanmar Majesty - V2, res. CAC - fulfilled conditions for title "CHAMPION SLOVAKIA"
She needed 6x CAC and 3x res. CAC and 1x CACIB and 2x res. CACIB :)))
Congratulations and many thanks to breeder and co-owner in one person Petra Lackoviov.

Buco Cassanova


12.08.2012

Ndhern vstava v Esztergome (Ostrihome). Fotky nemme, lebo sme si zabudli fotoapart :(

Wonderful dog show at Esztergom. Photos do not have, because we forgot the camera :(
31.07.2012

Po dlhej prestvke aktualizcia dajov na strnke.
Pribudla sekcia "vstavy", kde budem aktualizova vsledky vstav, na ktorch sa zasnme.
Tie pribudla sekcia "photo chronicle"

After a long break in updating the website.
There were added section "shows" where I will update to show results which participate in.
Also were added section "photo chronicle"03.03.2012

Nae teniatko Danyka odila do novho domova.Dashenka ostva doma. Je to prv tricolrna fenka s priezviskom Buco Cassanova a tak sa nepredva.
Aktualizovan: Odchovy / D; tence

Our puppy Danyka went to a new home. Dashenka stays at home. She is first tricolor female with name Buco Cassanova and such is not sold.
Updated: litters / D; puppies

MONACO Sevi Biely dmon11.02.2012

Mme vsledky genetickch testov DNA na Episodic Falling (EF), Curly coat (CC) a Dry eye (DE):

MONACO SEVI Biely dmon - CLEAR
CAYSSARI OKTI Biely dmon - CLEAR
BIZZY Royal highness - CLEAR
DSWEET HARMONY Vanmar Majesty - CLEAR

We have the results of genetic DNA tests on Episodic Falling (EF), Curly coat (CC) and Dry eye (DE):

MONACO SEVI Biely dmon - CLEAR
CAYSSARI OKTI Biely dmon - CLEAR
BIZZY Royal highness - CLEAR
DSWEET HARMONY Vanmar Majesty - CLEAR08.02.2012

Nov foto naich teniatok v sekcii "tence"

New foto our puppies in section "puppies"

MONACO Sevi Biely dmon
MONACO Sevi Biely dmon06.02.2012

Ke sme v Trenne vyhrali BIG 1. myslela som si, e toto u druh krt nezaijeme. Preiel tde a MONACO Svi Biely dmon na DUO CACIB Brno exceloval - obidva dni zskal V1,CAC,CACIB,BOB V nedeu sa op stal najkrajm psom IX.skupiny FCI
Obrovsk akujem patr op rozhodkini Vierke Stloukalovej(SK) za BOBa v sobotu, Vladimrovi Javorkovi(SK) za BOBa v nedeu a Mrii Kavi (SLO) za BIGa v nedeu

When we won BIG1 in Trencin I thought it can not happen again. But one week later Monaco Sevi Biely Demon shined at DUO CACIB show in Brno. Both days he got V1, CAC, CACIB and BOB. On Sunday he bacame the best dog of IX.FCI group.
Great thanks to judge Vierka Stloukalov(SK) for BOB on Saturday, Vladimr Javork(SK) for BOB on Sunday and Maria Kavi for BIG on Sunday.

MONACO Sevi Biely dmon
MONACO Sevi Biely dmon

Ani naa 11 mesan ndej CAYSSARI Okti Biely dmon allias Boris Kollr sa nedala zahanbi V nedeu v triede mladch V1, CAJC, BOJ. akujeme za to p. Vladimrovi Javorkovi.

Even our 11 months old hope Cayssari Okti Biely dmon was very succesful on Sunday. He reach V1, CAJC and BOJ in the junior class. Many thanks to judge Vladimr Javork.
CAYSSARI OKTI Biely dmon

Vkend sme preili priam dovolenkovo s priatemi z Chilli koliby. Osdka oboch naich chovateskch stanc sa bude
teraz 2 tdne zotavova z ukrutne premrznutch vstavnch hl, aby 18.2. mohla nastpi v plnej sile
na prestnej vstave ampin ampinov Victory show 2012, odkia spolone pocestuj do Budapeti ukza vetky
farby cavalierov.

We spend our weekend with our friends from Chilli Koliba. Expeditions of both our kennels will treat the frostbite from the absolutely freezing exhibition halls at least 2 weeks to be full of beans for the next dog show which will take a place in Bratislava 18.2. at prestige Victory show 2012. Right after Victory show both our kennel travel to Budapest show all our cavaliers.
MONACO Sevi Biely dmon

Nae teniatka s op pyn na svojho tatka a jeho trofeje

Our puppies are again proud of their father and his winning cups.
MONACO Sevi Biely dmon29.01.2012

Fantastick vstavn zitok - otec naich teniatok MONACO Svi Biely dmon bol v sobotu najkrajm psom IX.skupiny FCI
Obrovsk akujem patr rozhodkiniam Vierke Stloukalovej(SK) za BOBa a Zdenke Jlkovej(CZ) za BOGa

Fantastic show experience - father of our puppies MONACO Sevi Biely dmon was the most beautiful dog of the IX. group FCI yesterday
Great thanks to judges Vierka Stloukalov(SK) for BOB and Zdenka Jlkov (CZ) for BOG

MONACO Sevi Biely dmon
MONACO Sevi Biely dmon

ڞasn atmosfru dopali priatelia z chovateskch stanc Chilli koliba a Magnlia Passco, ktor nm pomhali plaka od tastia

Wonderful atmosphere supplemented frieds from kennels Chilli koliba and Magnolia PassCo,who helped us crying with happiness
MONACO Sevi Biely dmon

Nae teniatka s pyn na svojho tatka

Our puppies are proud of her father
MONACO Sevi Biely dmon25.01.2012

Nae sleny rast do krsy. (viac v tencoch)

Our girls are growing in beauty. (more in the puppies section)

Buco Cassanova
18.01.2012

Tricolor a blenheim psci v chovateskej stanici "Z KRSN GLADYS" akaj na lskavch majiteov.

Tricolor and blenheim male puppies are waiting for kind new kind owners at kennel "Z KRSN GLADYS".


"Z KRSN GLADYS"

Buco Cassanova
15.01.2012

Monaco ukazuje svojej dcre Danyke, ak vek m ma cavalier oi.

Monaco shows her daughter Danyka, how cavaliers eyes should be big.


Buco Cassanova

Monaco ukecva pna, aby ho prepaoval medzi teniatka tak, aby ho Zuzzi nezbila.

Monaco is asking his owner to let him go between the puppies.


Buco Cassanova


10.01.2012

teniatka maj 2 tdne. Otvraj ok, papaj a priberaj na vhe.

Pupies are 2 weeks old. They are opening their eyes, eating well and gaining the weight.


Buco Cassanova
Buco Cassanova


04.01.2012

Nov foto v teniatkach.

New foto in the puppies section.


Buco Cassanova


© 2010 • Martina Kasanov • Vetky prva vyhraden

Partneri:   Ekonomick Kancelria, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.