Buco Cassanova


N O V I N K Y 2013

08.12.2013

Bodku za vstavnou seznou 2013 sme urobili vo Welse v Raksku a krsnym vsledkom sme si otvorili nov vstavn seznu. ETAR Prokopsk hvzda vo veku 15 mesiacov v akej konkurencii Aranelovcov 2x CAC, CACIB, najlep pes a BOB
Etar tak splnil podmienky na udelenie titulu KLUBOV AMPION SK

End of show season 2013 we spent in Austria Wels and with wonderfull result our 15 month old ETAR Prokopsk hvezda we opened new season 2014. ETAR won 2x CAC, CACIB, Best male, and BOB in difficult competition with kennel Aranel
Etar fulfilled conditions for title CLUB CHAMPION SK


ETAR Buco Cassanova
ETAR Buco Cassanova


01.12.2013

Na vstave v Nitre sa ukzal aj n Fabianko. S asnou noblesou uptal pozornos rozhodcov aj divkov a vyslil si 2 x VN1

Our Fabian was showed on dogshow Nitra both days with great noblesse and received a nice results 2 x VP1


Fabian Buco Cassanova


30.11.2013

Posledn tohtoron vstava na Slovensku, v Nitre, a op s obrovskm spechom pre ns. ETAR vaz plemena - CAJC a BOB

Last Slovak dogshow in this year, in Nitra, and a huge success for us. ETAR winner of breed - CAJC and BOB


ETAR Prokopsk hvzda
ETAR Prokopsk hvzda


24.11.2013

Aj Fabuco (allias Falco) rastie do krsy. akujeme za krsnu fotku.

Fabuco (allias Falco) is grooving into beauty too.Thank you for a nice picture.


Fabuco Buco Cassanova


20.11.2013

Dnes ns poteila fotka nho Eddieho.

Today came a beautiful picture of our Eddie.


EDDIE Buco Cassanova


13.11.2013

Pr foto z nvtevy u naich odchovov. akujeme majiteom za mil prijatie aj za prkladn starostlivos o nae poklady.

Some pictures from visit our puppies


FIONA - 3,5 mesiaca

FIONA Buco Cassanova
FIONA Buco Cassanova


FLIPPY - 4 mesiace

FLIPPY Buco Cassanova
FLIPPY Buco Cassanova


ELIMAR allias ASTON - 9 mesiacov

ELIMAR Buco Cassanova
ELIMAR Buco Cassanova


03.11.2013

Na medzinrodnej vstave v Prahe - ETAR Prokopsk hvzda - V1, CAJC, BOJ, res.JBIG
Kompletn vsledky v "shows"

On International dog show in Praque - ETAR Prokopsk hvzda - V1, CAJC, BOJ, res. JBIG
All results in section "shows"


Buco Cassanova
Buco Cassanova
Buco Cassanova
Buco Cassanova


26.10.2013

ETAR Prokopsk hvzda - 13 mesiacov na medzinrodnej vstave v Bratislave sa stal nov Junior ampin Slovenska a BOB
Viac info v "shows"

ETAR Prokopsk hvzda - 13 months old became a new junior champion of Slovak republik at international dog show in Bratislava and BOB too.
More info in section "shows"


Buco Cassanova
Buco Cassanova


23.10.2013

Posledn teniatko z vrhu "F" odilo do novho domova

Last puppy from litter "F" went to a new home


Buco Cassanova


11.-13.10.2013

Jesenn vkend v lone prrody
Viac info v "photochronicle"

Nice autumn weekend
More info in section "photochronicle"


Buco Cassanova


05.10.2013

Op jedna pekn vstavn sobota. pecilna vstava cavalierov vo Vininom. Pani rozhodkya mala svoj typ, ktor hadala a tomu zodpovedaj aj vsledky.
ETAR Prokopsk hvzda, trieda mladch = V1, CAJC, Najlep mlad pes, Najlep z mladch
BIGGY Buco Cassanova, trieda veternov = V1, Najlepia suka vetern, Najlepia z veternov
Viac info v "shows"

One nice show saturday again. Specialy cavalier show in Vinin (SK). The judge had her type and results reflect that.
ETAR Prokopsk hvzda, junior class = V1, CAJC, Best of junior male, Best of juniors
BIGGY Buco Cassanova, veterans class = V1, Best of veteran female, Best of veterans
More info in section "shows"


Buco Cassanova

Buco Cassanova

Buco Cassanova


28.-29.09.2013

Prv krt v histri naej vstavnej kariry sme sa zasnili Klubovej vstavy v Prahe. Vstavy s spravidla o dokonalom predveden psa a sledovan sperov spoza kruhu.
Preto bolo pre ns obrovskm okom vekos vstavnej sly a vstavn "kruh", ktor mono povaova za nectu ku psom a vystavovateom. O to viac, e celej vstave predchdzala masvna reklama a poty psov a vystavovateov boli znme. Je nm fakt to, e obrovsk prca vstavnho vboru bola vynulovan antivstavnou atmosfrou, aj napriek ndhernmu prostrediu zmku tin.

Take ns ani neteia ndhern dosiahnut vsledky:
sobota:
ETAR Prokopsk hvzda - V2
CAYSSARI OKTI Biely dmon - VD3
DASHENKA Buco Cassanova - V1, CAC

nedea:
ETAR Prokopsk hvzda - V2
CAYSSARI OKTI Biely dmon - V1, CAC, Vaz farby (Splnil podmienky na udelenie ampin eska)
DASHENKA Buco Cassanova - V1,-
kompletn vsledky v sekcii "shows" a fotodokumentcia v "photo chronicle"

We atended the first time in our shows career on club show in Praque. The shows are ussually about perfect showing of dog and checking out dogs from the other side of show ring.
We had a big shock about the size of show room and "rings", which we can take as a disregard for dogs and exhibitors. However whole dog show had a big promotion and they knew numbers of dogs and exhibitors. We feel really sorry for big job exhibitions committee, because they work were destroyed by anti exhibition astmosphere, even if the show was in beautiful scene of castle tin.

So not enjoy us our beautiful results:
saturday:
ETAR Prokopsk hvzda - Ex2
CAYSSARI OKTI Biely dmon - VG3
DASHENKA Buco Cassanova - Ex1, CAC

sunday:
ETAR Prokopsk hvzda - Ex2
CAYSSARI OKTI Biely dmon - Ex1, CAC, Winner of color (fulfill the conditions of Champion CZ)
DASHENKA Buco Cassanova - Ex1,-
complete results are in sekction "shows" and photodocument in "photo chronicle"Buco Cassanova
Buco Cassanova
Buco Cassanova


22.09.2013

Nai zhradnci - 9 tdov

Our gardeners - 9 weeks old
16.09.2013

Nae teniatka maj dnes 8 tdov. Posledn dvaja chlapci ete akaj na svojich milujcich majiteov
Viac info v "tence"

Our puppies are 8 weeks old today. Last 2 boys available.
More info in section "puppies"


Buco Cassanova


15.09.2013

Nrodn vstava psov v Luenci - Dashenka Buco Cassanova - BOS a Nrodn vaz SR 2013
Viac info v "shows"
2 vkendy - 2 nrodn vazstv Dashenky - pred tdom Nrodn vazka R

National dog show Luenec - Dashenka Buco Cassanova - BOS and National winner SK 2013
More info in section "shows"
2 weekends = 2 national winners our Dashenka - last week was National winner CZ


Buco Cassanova


14.09.2013

Celottna vstava psov v Luenci - ETAR Prokopsk hvzda - BOB!!!
Viac info v "shows"

National dog show Luenec - ETAR Prokopsk hvzda - BOB!!!
More info in section "shows"


Buco Cassanova


13.09.2013

Nov video teniat - mme 8 tda a posledn krt sme vetci spolu

New video of puppies - we are 8 weeks old and we are last time together
08.09.2013

Nrodn vstava psov v Brne - Dashenka Buco Cassanova - Nrodn vazka!!!

National dog show Brno - Dashenka Buco Cassanova - National winner!!!


Buco Cassanova


07.09.2013

Mme prjemn nvtevu z chovateskch stanc Chilli koliba, Magic Noblesse a Kashmir Jasmine. Etar oslvil svoj prv rok a teniatka "F" sme slvnostne pokrstili.

We have a pleasant visit from kennels Chilli koliba, Magic Noblesse and Kashmir Jasmine. Etar is 1 year old and puppies "F" were ceremonially baptized.


Buco Cassanova


23.08.2013

Nov video teniat - mme 4,5 tda

New video of puppies - we are 4,5 weeks old
18.08.2013

Vycestovali sme na skusy na Ukrajinu a oplatilo sa! DASHENKA Buco Cassanova - BIG 3, 2xCAC, CACIB, BOB; CAYSSARI OKTI Biely dmon (Boris Kollr) - 2x CAC, CACIB, BOS

We traveled to Ukraine to try new country. DASHENKA Buco Cassanova - BIG 3,2xCAC, CACIB, BOB; CAYSSARI OKTI Biely dmon (Boris Kollr) - 2x CAC, CACIB, BOS

Buco Cassanova18.08.2013

Vycestovali sme na skusy na Ukrajinu a oplatilo sa! DASHENKA Buco Cassanova - BIG 3, 2xCAC, CACIB, BOB; CAYSSARI OKTI Biely dmon (Boris Kollr) - 2x CAC, CACIB, BOS

We traveled to Ukraine to try new country. DASHENKA Buco Cassanova - BIG 3,2xCAC, CACIB, BOB; CAYSSARI OKTI Biely dmon (Boris Kollr) - 2x CAC, CACIB, BOS

Buco Cassanova05.08.2013

teniatka otvraj ok - viac info v "tence"

Our puppies are opening eyes - more info in "puppies"
28.07.2013

Dashenka Buco Cassanova na vstave v Debrecne (HU) = CAC, CACIB, BOS
viac info "shows"

teniatka u maj tde - viac info v "tence"

Dashenka Buco Cassanova on dog show Debrecen (HU) = CAC, CACIB, BOS
More info in section "shows"

Our puppies are 1 week old - more info in "puppies"
22.07.2013

Horca novinka:
Mme teniatka:
viac info v "tence"

Hot new:
We have a puppies:
more info in "puppies"


Buco Cassanova


08.07.2013

Vstava vo Vekej Ide - Dashenka Buco Cassanova = CAC, CACIB, BOB
Viac info v shows

Dog show Vek Ida - Dashenka Buco Cassanova = CAC, CACIB, BOB
more info in section shows


Buco Cassanova01.07.2013

ETAR Prokopsk hvzda - vstavn debut v triede mladch v jeho rodnej krajine - Best of junior
ostatn vsledky naich chovancov njdete v sekcii show

Obrovsk rados nm urobil Monacov syn Joe Black Spanil v, ktor nielen e zskal BOB, ale v IX. skupine sa v akej konkurencii umiestnil na krsnom 5 mieste.
akujem Ti Milo Kopeck, e som si mohla s Joom pripomen asy slvy jeho otca a pobeha si troku po jeho boku.
Rodiia Monaco Sevi Biely dmon a Greasy Spanil v dostali doma mimoriadnu odmenu za toto vydaren diea

ETAR Prokopsk hvzda - show debut in junior class in his native country - Best of junior
more info about results our others pets in section puppies

Big joy to us - Monacos son Joe Black Spanil v was BOB sand BIG 5. in heavy competition.
Thanks Milos Kopeck for a unforgettable moment with Joe in ring.
Parents Monaco Sevi Biely dmon and Greasy Spanil v did receive a special prize for this beautiful child


Buco Cassanova

Buco Cassanova18.06.2013

Horca novinka (viac info v sekcii tence)

Hot new (more info in section puppies)


Buco Cassanova

Pregnancy calendar


27.04.2013

Zastnili sme sa klubovej vstavy Slovenskho cavalier a king charles spaniel klubu
Domov sme si doniesli obrovsk ndielku ocenen:

ocenenia za uplynul vstavn seznu:

Mme doma TOP cavalierov Slovenskho cavalier a king charles spaniel klubu za rok 2012 skoro vo vetkch farbch:
MONACO SEVI Biely dmon (chovateka Ingrid Mikulov) TOP CAVALIER TRICOLOR 2012
CAYSSARI OKTI Biely dmon allias Boris Kollr (chovateka Ingrid Mikulov) TOP CAVALIER RUBY 2012
DSWEET HARMONY Vanmar Majesty (chovateka Petra Lackoviov) TOP CAVALIER BLENHEIM 2012

TOP CAVALIER BLACK and TAN 2012 a zrove celkov TOP CAVALIER 2012 s najvym potom bodov sa stal n obrovsk kamart a spoluvystavovate
GAWIN MINOWARA allias BOU BOU (chovate Radek mejkal) majiteka ubica Jankoviov chovatesk stanica CHILLI KOLIBA (krsn rodiia nho vrhu E)

Mme obrovsk rados a aj ke na vstavy nechodme preto, aby sme lovili tituly - poteia!


Ocenenia na aktulnej vstave (vetky vsledky v sekcii "shows")

CAYSSARI OKTI Biely dmon allias Boris Kollr V1, CAC, Vaz farby ruby
ETAR Prokopsk hvzda - premira na Slovenskej vstave - VN1, Najlep dorast pes, Najlep z dorastu.
MONACO SEVI Biely dmon - V1, CAC - o vaza farby ho porazil jeho 15 mesan syn JOE BLACK Spanil v a my sme vemi pyn na nho krsneho syna
DSWEET HARMONY Vanmar Majesty - V3
DASHENKA Buco Cassanova - prv krt v dospelckej sai - V3

Cez obedajiu prestvku sme v sai SENIOR HANDLING spolu s almi 7 recesistami predviedli obecenstvu, e na vstave sa d aj zabva a odniesli sme si za to domov pohr za krsne 1.miestoNae teniatku z vrhu "E" sa nm rozchdzaj do novch domovov. Viac v sekcii "tence"


We have been at dog club show of Slovak cavalier a king charles spaniel club
Webrought at home many awards:

Awards for last season:

We have at TOP cavaliers of Slovak cavalier a king charles spaniel club for year 2012 almost in all colours:
MONACO SEVI Biely dmon (breeder Ingrid Mikulov) TOP CAVALIER TRICOLOR 2012
CAYSSARI OKTI Biely dmon allias Boris Kollr (breeder Ingrid Mikulov) TOP CAVALIER RUBY 2012
DSWEET HARMONY Vanmar Majesty (breeder Petra Lackoviov) TOP CAVALIER BLENHEIM 2012

TOP CAVALIER BLACK and TAN 2012 and TOP CAVALIER of year 2012 with a highest score became our great friend and co-exhibitor
GAWIN MINOWARA allias BOU BOU (breeder Radek mejkal) owner ubica Jankoviov kennel CHILLI KOLIBA (gotparents of our litter E)

We are very happy and altough we are not going at dog show for awards or titles - we always enjoy it!


Awards frin last show (all results are in section "shows")

CAYSSARI OKTI Biely dmon allias Boris Kollr Exc1, CAC, Winner of colour ruby
ETAR Prokopsk hvzda - his premier at Slovak dog show - VP1, Best puppy male, Best of puppy.
MONACO SEVI Biely dmon - Exc1, CAC - In competition of Winner of colour was Monaco beated by his 15 month oold son JOE BLACK Spanil v and we are really proud of our beautiful son
DSWEET HARMONY Vanmar Majesty - Exc3
DASHENKA Buco Cassanova - first time in adult competition - Exc3

During the lunch break in SENIOR HANDLING we and another 7 prankstershad shown to audience that dog show can be really funny and we brought at home award for the 1st. place.Our puppies from litter "E" are going to their new families. More info in section "puppies"


Buco Cassanova

Buco Cassanova

Buco Cassanova

Buco Cassanova


18.04.2013

Nov video - posledn spolon hry

New video - last common games
10.04.2013

Nov video zameran na nau princeznu EDITH, pecilne pre jej budcich majiteov :)

New video focused on our princess EDITH, especially for her new owner :)
06.04.2013

Nae teniatka pomaly odchdzaj do novch domov. Rno odiiel EGGO do rodiny vecovej do Trenna a my verme, e ho niekedy uvidme zamti vstavn vsledky :)
Veer odiiel aj n privilegovan ETIEN, ktor odcestoval 1500 km do Svdska do chovnej stanice Joellys Cavaliers & Charlies a my verme, e o om ete budeme pou radostn sprvy z vstavnch kruhov :)
Prajeme naim chlapcom krsny, radostn a dlh ivot a ich novm majiteom vea, vea radosti s nimi.

Our puppies are slowly leaving their birthplace. Eggo left us on Saturdays morning and he went to vecs family to Trenn. We believe that we will see him in the show ring one day :)
Our sweetheart Etien left his birthplace on Saturdays evening an he travelled 1500km to Sweden to the kennel Joellys Cavaliers & Charlies. We hope that we will hear only good news about his show career :)
We wish both our boys beautiful, happy and long life and their new owners lots of fun and pleasure with them :)


Buco Cassanova


30.03.2013

Nov video

New video

17.03.2013

Nov video

New video
14.03.2013

Zajtra mme 6 tdov

Tomorrow we will 6 weeks old
10.03.2013

Splnil sa nm sen. Zastnili sme sa prestnej vstavy psov v Birminghame - Cruft 2013. V akej konkurencii 27 psov v triede OPEN sa n MONACO Sevi Biely dmon (otec naich teniatok) s hrdosou predviedol.

Our dream came true. We participated a prestigious dog show in Birmingham - Crufts 2013th. Our MONACO Sevi Biely demon (father of our puppies) was proudly showed among the tough competition of 27 dogs in the OPEN class.


Monaco - Cruft


08.03.2013

teniatka maj 5 tdov
viac info v "tence"

Puppies are 5 weeks old
more info in "puppies"


teniatka (puppies)


23.02.2013

teniatka maj 3 tdne
viac info v "tence"

Puppies are 3 weeks old
more info in "puppies"


teniatka (puppies)


16.02.2013

teniatka maj 2 tdne
viac info v "tence"

Puppies are 2 weeks old
more info in "puppies"


teniatka (puppies)


08.02.2013

teniatka maj 1 tde
viac info v "tence"

Puppies are 1 week old
more info in "puppies"


teniatka (puppies)


01.02.2013

Horca novinka:
Mme teniatka:
viac info v "tence"

Hot new:
We have a puppies:
more info in "puppies"


teniatka (puppies)


26.01.2013

Zasnili sme sa medzinrodnej vstavy v Trenne. V prjemnej atmosfre sme dstojne ukonili Slovensk vstavn kariru Monaco Sevi Biely dmon - V1, CAC, CACIB, BOB
zrove Boris Kollr (Cayssari Okti Biely dmon) svojim vazstvo V1, CAC splnil podmienky na priznanie titulu ampion Slovenska.
inovovan sekcia "shows"
inovovan sekcia "photo chronicle"

We participated in internation show in Trencin.
MONACO - Ex1, CAC, CACIB, BOB
BORIS - Ex1, CAC and new Champion of Slovakia
Upgraded sektion "shows"
Upgraded sektion "photo chronicle"

Monaco Sevi Biely demon


16.01.2013

inovovan sekcia "shows"

Upgraded sektion "shows"13.01.2013

Naa Zuzzi - pravdepodobn 46 de kotnosti
viac info v sekcii "tence"

Our Zuzzi - calculated 46 days pregnancy
More informations in section "puppies"
Bizzy Royal highness© 2010 • Martina Kasanov • Vetky prva vyhraden

Partneri:   Ekonomick Kancelria, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.